Zde vás budeme pravidelnì informovat
o každé významné novince ze života
dokumentárního filmu o Janu Saudkovi.

Na tomto místì najdete SEZNAM KIN, kde se hrál náš dokument

Žebøíèek návštìvnosti

FESTIVALY
22.1.2015
Dokument “Jan Saudek - V pekle svých vášní, ráj v nedohlednu” dosáhl bez našeho vědomí velkého úspěchu, neboť počet zhlédnutí nelegálně umístěné kopie na YouTube překročil jeden milion a stále se zvyšuje! Přestože se jedná o porušení autorských práv, necháváme i nadále film veřejně přístupný, nemůžeme se zlobit, že se lidem líbí... :-)
https://www.youtube.com/watch?v=6d6TGXGokBI

11.6.2009
V sobotu 13.06. ve 20:45 mùžete náš dokument shlédnout na TV Barrandov.
23.3.2009
Trochu opoždìnì informujeme, že všechny tøi projekce dokumentu ve švédském Göteborgu mìly velký úspìch! Zároveò oznamujeme, že náš dokument byl vybrán k projekci v rámci kvìtnového Photomonth v Krakovì v Polsku a také na Clair Obscur Film Festival ve švýcarské Basileji, který se uskuteèní v prosinci 2009.
9.1.2009
Dostali jsme pozvání na Göteborg International Film Festival ve Švédsku, který se bude konat od 23. ledna do 2. února. Režisér filmu Adolf Zika se osobnì zúèastní dvou projekcí dokumentu. Z èeských filmù se na festivalu budou promítat ještì film Vladimíra Michálka O rodièích a dìtech a film Petra Zelenky Karamazovi. Je nám ctí, že jsme se zaøadili do takové spoleènosti. Náš dokument bude promítán v kategorii Images on Images, která zahrnuje filmy o umìní, médiích, fotografii a filmu.
www.filmfestival.org
2.12.2008
Právì jsme dostali krásnou zprávu. Náš film byl skvìle pøijat na festivalu v Denveru, obì projekce byly plné a film uchvátil jak fanoušky Jana Saudka, tak i ty, kteøí se s ním setkali poprvé. Reakci jednoho diváka si mùžete pøeèíst sami na www.velfilm.com (v angliètinì).
20.11.2008
Netrpìlivì oèekáváme cenu, abychom Vám ji mohli ukázat! Ale zatím k nám nedorazila, nìkde se nám ztratila nad moøem. Poslední informace byla, že festival cenu pøedal èlovìku z našeho velvyslanectví v Kanadì.
15.11.2008
Náš film dnes vyšel jako pøíbalové DVD k Mladé Frontì DNES v nákladu 80.000Ks.
10.11.2008
Máme obrovskou radost, náš film byl vybrán na další festival! Jde o Göteborg International Film Festival ve Švédsku! Jedná se o nejvìtší festival ve Skandinávii.
29.10.2008
Náš film poskoèil na žebøíèku návštìvnosti, aktuální èíslo je 28 000! Velice dobøe si vede v prodeji DVD v maloobchodì.
29.9.2008
Dnes nám pøišel velice milý mail od manažera festivalu Simona Hodose, že jsme získali na festivalu EUROFEST v Montrealu cenu za nejlepší dokumentární film. Glass Eye Award! Po nedávném finále v Denveru se jedná celkem o sedmý festival, kde Jan Saudek bodoval (3x selection, 3x finále).
24.8. 2008
Dvojnásobná radost. Náš film byl pøijat na další dva filmové festivaly. Moving Image Film Festival v Torontu v Kanadì a European Film Festival který se koná v Londýnì.
11.8.2008
Film „Jan Saudek“ byl promítán na Rhode Island International Film Festival v USA. Nedoèkaví diváci zhlédli film v kinì Columbus Cinematheque v sobotu 9. srpna v 15:15.
8.8. 2008
Dokumentární film „Jan Saudek“ byl vybrán na projekci na 31. Starz Denver Film Festivalu, který se koná od 13. do 23. listopadu v americkém Coloradu.
23.6.2008
Na Seoul International Film Festival jsme zapùjèili kopii filmu pro speciální screening v nesoutìžní sekci.
12.6.2008
Film byl vybrán festivalem v Polsku (Krakow Film Festival) do nesoutìžní sekce. Poláky, kteøí Jana Saudka velmi uznávají, byl úspìšnì pøijat. Zajímavostí je, že na tomto festivalu se náš film promítal z 35mm filmu.
1.5.2008
Od 26.kvìtna si mùžete v prodejnách Bontonland, Datart, Tesco, Electroworld a na dalších pultech koupit DVD filmu, které obsahuje i buklet a ústøižek filmové kopie! Ve videopùjèovnách si jej mùžete vypùjèit již od 12.kvìtna. DVD obsahuje vystøižené filmové scény, mnoho bonusù a rozhovorù s tvùrci a to vèetnì samotného režiséra filmu Adolfa Ziky a pana Jana Saudka! Dále na DVD naleznete ukázky z nìkterých prací Karla Saudka. Film i rozhovory na DVD si mùžete pøehrát s anglickými titulky. DVD ojedinìlého dokumentu má také velmi jedineènì kreativnì ztvárnìný obal i celkové pojetí obsahu vèetnì navigaèních obrazovek.
21. 3. 2008
Náš film se na Slovensku setkal s velkým úspìchem. Na premiéru se dostavilo velké množství návštìvníkù a film mìl všeobecnì velmi dobré ohlasy po celém Slovensku.
17. 3. 2008
Náš dokument cestuje do další zemì. Od 18.3. bude na Slovensku film distribuován firmou Palace Pictures Slovakia. Hlavní mìsto Bratislava se tedy mùže tìšit na premiéru 18.bøezna v 19:30 v multikinì Aupark.
27. 2.2008
S radostí oznamujeme, že byl náš film vybrán do hlavní soutìže dokumentárních filmù poøádané v rámci festivalu èeských filmù Finále 2008, jehož letošní roèník se uskuteèní v termínu 21.4. - 27.4. v Plzni.
http://www.filmfestfinale.cz/cz/
6.2.2008
Od 13.3. až do 19.3. mùžete film zhlédnout s anglickými titulky! Promítán bude v kinì MAT na Karlovì námìstí 19.
www.mat.cz
21.1.2008
S radostí oznamujeme, že k dnešnímu dni jsme obsadili v žebøíèku historické návštìvnosti èeských dokumentárních filmù druhé místo, a šesté místo v žebøíèku historické návštìvnosti všech dokumentárních filmù vùbec, které kdy bìžely v našich kinech. Pokraèujeme v diváckém tažení a tìšíme se na další postup. Žebøíèek dokumentárních filmù naleznete v záhlaví této stránky.
10.1.2008
Probíhají pøípravné práce k výrobì DVD masteru a televizního masteru.
19.12.2007
Slavnostní premiéra filmu probìhla ve dvou sálech Slovanského domu v Praze. Film bude distribuován v 13 kopiích po celé Èeské republice.
13.12.2007
Øešíme poslední grafické pøipomínky k výrobì plakátù a fotosek a reklamních pøedmìtù k filmu.
11.12.2007
První kombinovaná kopie je na svìtì. Kontrolní projekce se konala ve filmových laboratoøích. Kvalita obrazu i zvuku splnila naše oèekávání. Poprvé vidíme obraz na plátnì se zvukem. Vše klaplo na jednièku, máme radost.
7.12.2007
Filmové laboratoøe Barrandov vyvolávají negativ zvuku, který bude následnì sesazen s negativem obrazu tak, aby mohla vzniknout kombinovaná kopie.
4.12.2007
Ve studiu Virtual probíhají poslední dokonèovací práce na finální podobì zvuku. I pøes znaènou únavu zùstáváme optimisty.
15.11.2007
Probíhají dokonèovací práce obrazové post produkce. Dodáváme titulky, triky a barevné korekce. Dalším krokem bude výpal negativu a následné vyvolávání ve filmových laboratoøích studia Barrandov.
6.11.2007
V pondìlí 5.listopadu probìhla první novináøská projekce pro mìsíèníky. Konala se v kinì Mat na Karlovì námìstí v Praze. Reakce byly pøíznivé, ale radìji se dopøedu neradujeme a zaøazujeme ètvrtý rychlostní stupeò a jedeme dál!
25.10.2007
Online støih je dokonèen a trailer našeho filmu bìží v kinech! Na velkém plátnì mùžete trailer vidìt od 18.øíjna.
12.10.2007
Svìtlo svìta spatøila první kombinovaná kopie traileru filmu. Vy máte možnost ji vidìt na našich stránkách v sekci “press”.
26.9.2007
Zaèínáme støíhat „online“ a potýkáme se s hromadou filmaøských problémù, které kácíme jak døíví v lese.
24.9.2007
Naprosto vyèerpáni, na pokraji sil jsme úspìšnì dokonèili offlineový støih, který má 95 minut.
15.9.2007
Naše støihaèské trio se vrhá na filmový trailer, jenž budete moct za krátkou dobu vidìt na tìchto stránkách.
10.9.2007
V uplynulých týdnech jsme jednali s rùznými spoleènostmi o výbìru archivních snímkù z dob váleèných a rozhodli jsme se pro spolupráci se spoleèností K2 a jejím majitelem panem Štinglem. K dnešnímu dni má „offline“ 145 minut.
4.9.2007
Dnes probíhá ve zvukovém post produkèním studiu Virtual nahrávání s panem Saudkem ve kterém Jan nechá promluvit své vnitøní já spolu s myšlenkami a pocity.
27.8.2007
V souèasné dobì se na pøípravì filmu podílí nìkolik výtvarníkù, kteøí pøipravují kreslenou a 3D animaci.
17.8.2007
Stále je na èem pracovat a nadšení nás, na rozdíl od sil :-) rozhodnì neopouští! A jak jsme na tom se støihem? Po ètvrtém „offlineovém“ týdnu má náš film neuvìøitelných 195 minut!
10.8.2007
V následujícím týdnu nás èeká nìkolik vyèerpávajících jednání s potencionálními distributory.
6.8.2007
Uznávaný hudební skladatel Varhan Orchestroviè Bauer, který se mìl podílet na tvorbì filmové hudby, byl zastoupen umìlcem ponìkud jiného rázu. Èlovìkem, jehož životní tempo je víc než ohromující, stejnì tak jako jeho životní styl. Pan Claus Grabke nám svou tvorbou padl pøímo do noty. Písnì, které byly vybrány pro film, jsou pro nìj jednoduše jako dìlané! Claus Grabke je kromì vynikajícího muzikanta také jedním z nejvìtších skate boardistù všech dob. V sekci „THE MAKERS“, hned u životopisu Clause Grabkeho, se již v nejbližší dobì mùžete tìšit na krátké videoklipy, které ukazují tohoto umìlce ve vzdušné poloze!
30.7.2007
Jsme v „offline“, a to již od 23.7. Náš støihaèský team „Bob Sean Clark“ složený z kameramana Roberta Bílého, režiséra Adolfa Ziky a Karla Comi – post produkèní supervize, kteøí již mají za sebou první týden strávený ve støížnì a pøed sebou stále víc a víc práce.
21.7.2007
Poslední den natáèení bylo velice rušno. Ráno jsme navštívili Olšanské høbitovy, druhá èast týmu zatím snímala korespondenci a knihy ve studiu. Odpoledne se dìlaly dvì lokace. Jedna pøímo pod sochou Jana Žižky z Trocnova na žižkovském památníku, na který Jan Saudek hledí každý den ze svého obýváku, a druhá v domì jeho bratra Káji Saudka. Zde jsme dìlali rozhovor s jeho dcerou Berenikou a ženou Johanou. V podveèer z nás ze všech spadl tøímìsíèní stres a na barrandovské skále jsme oslavili 35. narozeniny našeho pana režiséra, ale hlavnì jsme pøivítali Jana Saudka ve velkém Cadillacu na dotoèné filmu! Všichni jsme si popøáli hodnì štìstí a trochu to zapili :-)další >>